AWON ON'KA LEDE YORUBA


AWON ON'KA LEDE YORUBA(1-20,000).
1 – Ookan
2 – Eeji
3 – Eeta
4 – Eerin
5 – Aarun
6 – Eefa
7 – Eeje
8 – Eejo
9 – Eesan
10 – Eewa
11 – Ookanla
12 – Eejila
13 – Eetala
14 – Eerinla
!5 – Eedogun
16 – Eerindinlogun
17 – Eetadinlogun
18 – Eejidinlogun
19 – Ookandinlogun
20 – Ogun/Okoo
21 – Ookanlelogun
22 – Eejilelogun
23 – Eetalelogun
24 – Eerinlelogun
25 – Eedogbon
26 – Eerindinlogbon
27 – Eetadinlogbon
28 – Eejidinlogbon
29 – Ookandinlogbon
30 – Ogbon
31 – Ookanlelogbon
32 – Eejilelogbon
33 – Eetalelogbon
34 – Eerinlelogbon
35 – Aarundinlogoji
36 – Eerindinlogoji
37 – Eetadinlogoji
38 – Eejidinlogoji
39 – Ookandinlogoji
40 – Ogoji
41 – Ookanlelogoji
42 – Eejilelogoji
43 – Eetalelogoji
44 – Eerinlelogoji
45 – Aarundinlaadota
46 – Eerindinlaadota
47 – Eetadinlaadota
48 – Eejidinlaadota
49 – Ookandinlaadota
50 – Aadota
51 – Ookanlelaadota
52 – Eejilelaadota
53 – Eetalelaadota
54 – Eerinlelaadota
55 – Aarundinlogota
56 – Eerindinlogota
57 – Eetadinlogota
58 – Eejidinlogota
59 – Ookandinlogota
60 – Ogota/Ota
61 – Ookanlelogota
62 – Eejilelogota
63 – Eetalelogota
64 – Eerinlelogota
65 – Aarundinlaadorin
66 – Eerindinlaadorin
67 – Eetadinlaadorin
68 – Eejidinlaadorin
69 – Ookandilaadorin
70 – Aadorin
71 – Ookanlelaadorin
72 – Eejilelaadorin
73 – Eetalelaadorin
74 – Eerinlelaadorin
75 – Aarundinlogorin
76 – Eerindinlogorin
77 – Eetadinlogorin
78 – Eejidinlogorin
79 – Ookandinlogorin
80 – Ogorin/orinn
81 – Ookanlelogorin
82 – Eejilelogorin
83 – Eetalelogorin
84 – Eerinlelogorin
85 – Aarundinlaadorun
86 – Eerindinlaadorun
87 – Eetadinlaadorun
88 – Eejidinlaadorun
89 – Ookandinlaadorun
90 – Aadorun
91 – Ookanlelaadorun
92 – Eejilelaadorun
93 – Eetalelaadorun
94 – Eerinlelaadorun
95 – Aarundinlogorun
96 – Eerindinlogorun
97 – Eetadinlogorun
98 – Eejidinlogorun
99 – Ookandilogorun
100 -Ọgọrun
110- Adọfa, àádọ́fà
120- Ọgọfa
130- Aadoje
140- Ogoje
150- Adọjọ, àádọ́jọ
160-Ọgọjọ
170-Adọsan, àádọ́sán
180- Ọgọsan
190-Mẹwadinigba
200-Igba
210- Ẹewalerugba
220- Ogunlugba
230- Ọgbọnwolerugba
240- Ojulugba
250-Aadọtalerugba
260-Ọtalerugba
270- Aadọrinlerugba
280- Orinlugba
290- Aadọrunlerugba300-Ọdunrun
400-Irinwo, irinwó tabi Erinwo
500-Ẹdẹgbẹta, ẹ̀ẹ́dẹ́gbẹ̀ta
600-Ẹgbẹta, ẹgbẹ̀ta
700-Ẹdẹgbẹrin, ẹ̀ẹ́dẹ́gbẹ̀rin
800-Ẹgbẹrin, ẹgbẹ̀rin
900-Ẹdẹgbẹrun, ẹ̀ẹ́dẹ́gbẹ̀rún,
1,000-Ẹgbẹrun, ẹgbẹ̀rún
1,100-Ẹgbẹrunlelọgọrun
1,200-Ẹgbẹfa, ẹgbẹ̀fà
1,300-Ẹdẹgbeje
1,400-Egbeje, egbèje
1,500-Ẹdẹgbẹjọ
1,600-Ẹgbẹjọ, ẹgbẹ̀jọ
1,700-Ẹdẹgbẹsan
1,800-Ẹgbẹsan, ẹgbẹ̀sàn
1,900-Ẹgbadinọgọrun
2,000-Ẹgbàwá, ẹgbẹ̀wá, ẹgbàá
2,200-Ẹgbọkanla, ẹgboókànlá
2,400-Egbejila
2,500-Ẹgbẹtaladinlọgọrun
2,600-Ẹgbẹtala
2,800-Ẹgbẹrinla
3,000- Ẹgbẹteedogun, ẹgbẹ́ẹdógún
3,500-Egbejidilogun-din-ọgọrun
4,000-Ẹgbaji, ẹgbàajì
4,500-Ẹgbẹtalelogun-din-ọgọrun
5,000-Ẹdẹgbata, ẹgbẹ́ẹdọ́gbọ̀n
5,500- Ẹgbẹtalelogbọn-din-ọgọrun
6,000-Ẹgbata, ẹgbàáta
7,000-Ẹdẹgbarin, ẹ̀ẹ́dẹ́ɡbarin
8,000-Ẹgbarin, ẹgbàárin
9,000-Ẹdẹgbarun, ẹ̀ẹ́dẹ́ɡbàárùn
10,000-Ẹgbarun, ẹgbàárùn
16,000 – Ẹgbajọ, ẹgbàájọ
20,000: Ẹgbawa, ẹgbàawǎ tabi ọkẹ́ kán

Comments

Popular posts from this blog

ITAN IGBESI'AYE D.O FAGUNWA NI EDE YORUBA